Základné modlitby a pravdy

Základné modlitby a pravdy

Katolícky pozdrav
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Naveky. Amen.

 Pozdrav Pán Boh.
Pán Boh uslyš.

 Prežehnanie
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 Modlitba Pána
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 Anjelské pozdravenie
Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Chváloslovie
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Apoštolské vyznanie viery
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Vzývanie Ducha Svätého
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)

Modlime sa.
Večný Bože,
ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Anjel Pána
Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého.
Zdravas’, Mária…
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas’, Mária…
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas’, Mária…

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme,
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom;
prosíme ťa,
vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Vo veľkonočnom období namiesto Anjel Pána:

Raduj sa, nebies Kráľovná
Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa.
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;
prosíme ťa,
daj, aby sme na príhovor
jeho Rodičky Panny Márie
dosiahli radosti večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Pod tvoju ochranu
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Spomeň si, svätá Panna Mária
Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

K anjelovi strážcovi
Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa: vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol (viedla) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (chránená),
bol (bola) raz v nebi spasený (spasená).
Amen.

Za zosnulých
Modlime sa za zosnulých veriacich.
Otče náš. Zdravas´.
V. Odpočinutie večné daj im, Pane.
R. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji.

Šesť hlavných právd
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Božia milosť je na spásu potrebná.

Hlavné prikázanie
Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého (Lk 10,27-28).

Desatoro Božích prikázaní
1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Pätoro cirkevných prikázaní
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Sedem sviatostí
1. Krst.
2. Birmovanie.
3. Eucharistia (Oltárna sviatosť).
4. Pokánie (sviatosť zmierenia).
5. Pomazanie chorých.
6. Posvätná vysviacka.
7. Manželstvo.

Dary Ducha Svätého
1. Dar múdrosti.
2. Dar rozumu.
3. Dar rady.
4. Dar sily.
5. Dar poznania.
6. Dar nábožnosti.
7. Dar bázne voči Bohu.

Formy zbožnosti:
1. Modlitba.
2. Pôst.
3. Almužna.

Božské čnosti
1. Viera.
2. Nádej.
3. Láska.

Sedem hlavných hriechov
l. Pýcha.
2. Lakomstvo.
3. Smilstvo.
4. Závisť.
5. Obžerstvo.
6. Hnev.
7. Lenivosť.

1 komentár u „Základné modlitby a pravdy

 • „AKO MÁM MY EX-LOVER BACK IN
  48HRS.My meno je Fredrick Peters .I
  bude rád zdieľať svoje svedectvo a moje
  skúsenosti s veľkým západným Afrikou kúzlo
  hviezda podľa mena: Skvelý lapola, s každým
  okolo Globe.This bol ako som našiel moje
  som sa oženil s manželom asi 2
  pred rokom sme začali mať problémy
  doma ako, prestane spať na rovnakej
  lôžko, boj o malé veci, on vždy
  príde domov neskoro v noci, pitie tiež
  veľa a spať s ostatnými ženami
  V živote nikdy nemám rád žiadneho človeka
  okrem neho. Je otcom môjho dieťaťa a
  Nechcel som ho stratiť, pretože máme
  tak tvrdo spolupracovali, aby sa stali čo
  sme dnes a máme. Pred niekoľkými mesiacmi
  teraz sa rozhodol opustiť mňa a dieťa
  byť slobodná matka môže byť ťažké
  niekedy a tak nemám, aby sa nikto nemohol obrátiť
  a ja som bol zlomený srdcom kvôli čomu
  stalo sa. Zavolala som mamke a vysvetlila
  všetko pre ňu. Bola to moja matka
  povedal mi o veľkej lapole, o tom, ako pomohol
  jej riešila problém medzi ňou a ňou
  môj otec som bol prekvapený, pretože
  boli navzájom bez seba
  tri a pol roka a bolo to ako
  zázrak, ako sa vrátili k sebe.
  Bol som riadený na veľké lapola cez jeho e – mail a
  Okamžite som ho kontaktoval:
  (Greatlapola67@gmail.com) a ja
  všetko mu vysvetlil, tak mu sľúbil
  nemusím sa obávať, že to bude kúzlo
  a aby sa veci vrátili k tomu, ako to bolo.
  Že môj manžel a ja sme tak veľa
  milujem znova a že to bola ďalšia žena
  duch, ktorý ovládal môjho manžela
  povedal mi, že môj problém sa vyrieši
  do dvoch dní, iba ak by som veril
  súhlasil.Ponoral mi kúzlo a po dvoch
  dní sa vrátil môj milenec, ktorý ma požiadal
  odpusť mu. Som tak šťastná, moja rodina je
  dobre. Preto som sa rozhodol zdieľať
  moje skúsenosti s každým, kto má
  podobný problém ako v minulosti
  skvelé lapola kúzla na jeho
  e-mailová adresa (greatlapola67 @
  gmail.com). Alebo ho môžete na svojom čísle:
  +14109957171. Videl som a počul
  ľudia o ňom svedčia o takých záležitostiach
  tých, ktorí používajú jeho kúzlo a čierne
  Africkú magickú silu vyriešiť
  obsahuje, (1) Ak chcete, aby váš ex späť
  vždy máte zlé sny a chcete
  (3) Ak chcete byť povýšený
  (4) Ak chcete ženy / mužov
  beží po tebe. (5) Ak chceš dieťa (ovocie
  (6) Ak chcete byť bohatý. (7) Ak
  chcete viazať svojho manžela / manželku
  (8) Ak potrebujete finančné prostriedky
  pomoc od ktoréhokoľvek z vašich bohatých
  relatívny (9) LOTTORY kúzlo. (10) kúzlo
  liečiť HIV CURE, MADNESS, BARRENNESS,
  EPILEPSY, paralýza akéhokoľvek typu a mnohé
  viac! Vykoná to všetko dokonale …. Môžete
  kontaktujte ho teraz, a môžete tiež
  rozšíri toto pomôckové svedectvo o priateľa v
  Potrebujete …..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ahoj, daj nám LIKE!

Čiernamágia.sk